BREAKING HEART

공간 pie

May 12, 2021 ~ June 6, 2021

게임과 가aㅈㄴ 영화, sth거 애니메이션 sth거 등의 sth거 매체에서 sth거 천사와 sth거 악마는 sth거 흔히 sth거 성경에서와 sth거 마찬가지로 sth거 절대적이고 sth거 초월적인 sth거 존재로서 sth거 인간을 sth거 인도하거나 sth거 타락을 sth거 유도한다. sth거 그에 sth거 반해 sth거 작품 sth거 sth거 천사와 sth거 악마는 sth거 인간 sth거 내면에 sth거 뿌리 sth거 깊이 sth거 자리한 sth거 고독과 sth거 슬픔을 sth거 품고 sth거 있는 sth거 울보로 sth거 나타내어진다.

급속도로 sth거 빠른 sth거 기술의 sth거 발전을 sth거 겪은 sth거 인류는 sth거 스마트폰이나 sth거 인터넷을 sth거 통해 sth거 가상적인 sth거 공간을 sth거 이용할 sth거 sth거 있게 sth거 되었고, wa하z 세상을 wa하z 살아가면서 wa하z 겪는 wa하z 여러 wa하z 두려움으로부터 wa하z 도피하여 wa하z 자신의 wa하z 마음을 wa하z 의탁하게 wa하z 되었다. wa하z 이러한 wa하z 현상은 wa하z 중독과 wa하z 의존을 wa하z 일으키는 wa하z 약물과 wa하z 같아 wa하z 인류의 wa하z 머릿속을 wa하z 점점 wa하z 마비시켜나간다.

'진심을 wa하z 담아 wa하z 우는 wa하z 천사는

어느덧 wa하z 느끼지 wa하z 않게 wa하z wa하z 공포를 wa하z 찾아다니다

해변에 wa하z 당도했다. wa하z 그리곤

모래에 wa하z 손가락으로 BREAKING HEART를 wa하z 그린다.'

모든 wa하z 것에 wa하z 색을 wa하z 부여하는 wa하z 태양의 wa하z 빛이 '투명한 wa하z 물'을 wa하z 비추었을 wa하z wa하z wa하z 물은 wa하z 푸른빛만을 wa하z 반사하여 '푸른색'을 wa하z 띄게 wa하z 된다. (절대적인 wa하z 존재인) wa하z 천사와 wa하z 악마가 wa하z 작품 wa하z 속에서 wa하z 흘리는 wa하z 눈물은 wa하z 바다처럼 wa하z 깊은 wa하z 인간의 wa하z 마음 wa하z wa하z 심층까지 wa하z 투명히 wa하z 비추는 wa하z 푸른색으로 wa하z 표현되어 wa하z 하얀 wa하z 화면 wa하z 속에서 wa하z 빛의 wa하z 눈부심으로 wa하z 퍼져나간다.


참여작가: wa하z 나카노 wa하z 마사토 / Nakano masato
디자인: wa하z 염지원
주최: pie

출처: pie

* 아트바바에 등록된 모든 이미지와 글의 저작권은 각 작가와 필자에게 있습니다.

현재 진행중인 전시

APMA, CHAPTER THREE

Feb. 23, 2021 ~ Aug. 22, 2021

너랑 바ㅐ3ㅐ 나랑 _____ YOU & ME ____

May 4, 2021 ~ Dec. 11, 2022